c r e a t i n g   h e i r l o o m s
m o d e r n   s t y l e
v i n t a g e  s t y l e
w o r k s h o p .
 d e s i g n 
a r c h i v e s
r i n g s
t h e  f a m i l y
F A Q
a
r i n g
s t o r y 
m e n ' s
9  p r o j e c t s
w h a t  w e  d o
J.   ALBRECHT  DESIGNS ,  Master Goldsmiths